Salgs - og leveringsbetingelser for Hildebrandt Emballage A/S

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende mellem

Hildebrandt Emballage A/S (HE) (Plantagevej 14, 6330 Padborg, Tlf.: +45 73 95 33 04, padborg@hildebrandt-emballage.dk, www. hildebrandt-emballage.dk, www.hildebrandt-emballage-shop.dk) og dets kunder i det omfang, de ikke skriftligt er fraveget ved anden aftale mellem parterne.

Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem.

Bemærk: Hildebrandt Emballage A/S handler kun med CVR registrerede virksomheder

I. Tilbud.

Tilbud er uforbindende for HE og ekskl. moms. Ethvert udbud af varer, prisoplysninger mv. på Hildebrandt-emballage-shop.dk samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for HE.

II. Aftalen.

Den mellem HE og kunden indgåede aftale er bindende. Ønsker kunden efter aftaleindgåelsen at ændre aftalen eller foretage ændringer ved det købte, er HE berettiget til at kræve sig betalt herfor i tillæg til den aftalte købesum. Ved afgivelse af en varebestilling via HE´s hjemmeside, vil systemet automatisk generere en ordrebekræftelse der afsendes via e-mail. Dette automatiske svar (via e-mail) er IKKE en bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af ordren og HE kan frit annullere ordren indtil endelig ordrebekræftelse er afsendt. Endelig aftale mellem HE kunden anses først for indgået, når HE efter at have modtaget kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen.

III. Regulering af købesummer.

Såfremt det for kunden bestemte produkt ikke ved aftaleind- gåelsen er på HE’s lager og HE’s leverandør heraf efterfølgende ændrer sin pris, eller hvis der sker forhøjelse af skatter, afgifter eller lignende for HE pligtmæssige ydelser, der skal erlægges i anledning af produktets salg og/eller indførelse i Danmark, eller såfremt HE’s indkøbspris hos udenlandsk leverandør stiger grundet valutaudsving el.lign., skal kunden friholde HE for denne ekstra udgift.

IV. Betalingsmuligheder.

HE accepterer betaling via bankoverførsel, faktura (kredit) eller betalingskort. HE accepterer kun at levere varer på kredit efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed.

V. Betalingsbetingelser.

10 dage netto kontant, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Ved betaling efter forfald er kunden pligtig at svare rente med 2 % pr. md. med månedlig rentetilskrivning. I tilfælde af, at vi har en aktuel mailadresse foreliggende, fremsendes faktura, betalingspåmindelse samt rykker elektronisk. Ved betaling via betalingskort trækkes beløbet først, når varen afsendes.

VI. Ejendomsret.

HE forbeholder sig retten til det solgte, indtil gyldig og endelig betaling af købesum, renter og omkostninger har fundet sted, og HE kan i tilfælde af kundens misligholdelse uden varsel tage det solgte tilbage eller foretage udlæg i kundens øvrige aktiver.

VII. Levering.

Hos HE tilbyder vi fri levering ved køb over kr. 1.100,00 eks. moms. Alle ordrer på under kr. 1.100, tillægges kr. 100,- i levereringsomkostninger. HE leverer KUN til adresser i Jylland og til adresser på brofaste øer i Danmark. Ved levering til ikke-brofaste øer tilægges der yderligere forsendelsesomkostninger.  Levering foregår enten via egne chauførrer, eller i samarbejde med DHL. Med mindre andet er aftalt sker levering på kundens plads, hvor kunden er forpligtet til at aftage det solgte. Ellers sker levering ab HE’s plads, hvis ikke andet er aftalt, og kunden er i så fald forpligtet til at afhente det købte senest 5 arbejdsdage efter, at HE har meldt det klar til levering.

VIII. Almindelig ansvarsfraskrivelse.

1. HE er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til kundens eller dennes kunders drifts- og avancetab

2. HE’s erstatningsansvar overfor kunden kan aldrig overstige ordrens fakturasum.

3. Produktet er udarbejdet efter kundens anvisninger og HE hæfter ikke for produktets funktionalitet eller lovlighed.

4. HE har intet ansvar for fejl som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

5. HE har ret til mer- eller mindrelevering på indtil 15 % af aftalt mængde uden at misligholde aftalen og uden at berettige kunden til afslag i købesummen.

6. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til afslag i købesummen eller til at påberåbe sig HE’s misligholdelse af aftalen.

7. HE hæfter ikke overfor kunden for sine leverandørers forsinkelse.

8. HE har intet ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand.

9. HE har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse. Pådrager HE sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens mang- lende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, er kunden pligtig at skadesløsholde HE krone for krone.

IX. Force majeure.

Såfremt levering af det solgte forsinkes eller umuliggøres på grund af krig, naturkatastrofe, strejke, lockout eller anden uden for HE’s råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering fra underleverandører, import- eller eksportrestriktioner eller urimelige toldforanstaltninger, kan HE ikke gøres erstat - ningsansvarlig i den anledning, og leveringsfristen forlænges med 90 dage, indenfor hvilke kunden er pligtig at modtage det købte til den aftalte pris.

X. Reklamation.

Enhver reklamation skal ske skriftligt straks til HE, og skal, for at være gyldig, indeholde en specifikation af de påberåbte mangler. Reklamerer kunden ikke rettidigt, mister kunden samtlige mislig - holdelsesbeføjelser. Fristen i Købelovens § 83 er fastsat til 2 år. Som erhvervskunde har du som udgangspunkt ingen fortrydelsesret med mindre andet er skriftligt aftalt.

XI. Afhjælpning af mangler.

HE er berettiget til at afhjælpe eller udbedre evt. mangler ved det leverede. Enhver udbedring eller afhjælpning af mangel skal ske hos HE. Lader kunden manglen afhjælpe eller udbedre af tredjemand, mister kunden samtlige misligholdelsesbeføjelser overfor HE.

XII. Endelighed.

Aftaler ud over det i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura anførte, er ikke bindende for HE medmindre de er tiltrådt skriftligt. Aftales der vilkår, der fraviger nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal de almindelige salgs- og leveringsbetingelser i øvrigt være gældende. XIII. Værneting og lovvalg. Retten i Sønderborg. Dansk ret finder anvendelse.

XIII. Værneting og lovvalg.

Retten i Sønderborg. Dansk ret finder anvendelse.

Sidst set